Try using it in your preferred language.

English

 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Polski
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar
translation

To jest post przetłumaczony przez AI.

NEWS FDN (다큐)

[Kolumna o zarządzaniu ESG] Przykłady zarządzania ESG w firmie Intel 'Sto prognozowania'

 • Język pisania: Koreański
 • Kraj referencyjny: Wszystkie kraje country-flag

Wybierz język

 • Polski
 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar

Tekst podsumowany przez sztuczną inteligencję durumis

 • Intel dąży do zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, redukcję emisji dwutlenku węgla, współpracę z dostawcami, a także wdraża odpowiedzialność społeczną poprzez wspieranie edukacji STEM i programy wolontariatu.
 • Ponadto, wzmacnia zarządzanie ESG poprzez nadzór rady nadzorczej, ustanowienie kodeksu etycznego i zaangażowanie interesariuszy, aby zapewnić odpowiedzialność i etyczne przywództwo.
 • Przykład Intel'a w zakresie zarządzania ESG pokazuje, że firmy mogą rosnąć poprzez zrównoważony rozwój, uwzględniający kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.[ESG Zarządzanie kolumna] Przypadek Intel dotyczący zarządzania ESG „Sto prognoza”

Inicjatywy ESG i analiza cen akcji firmy Intel: kompleksowa analiza Bieżąca analiza cen akcji (8 czerwca 2024 r.) 8 czerwca 2024 r. Intel Corporation (NASDAQ: INTC) jest notowana po 58,23 USD za akcję.
Akcje doświadczyły znacznej zmienności w ciągu ostatniego roku, będąc pod wpływem czynników makroekonomicznych, zakłóceń w łańcuchu dostaw i wyzwań branżowych.
Pomimo tych przeszkód Intel utrzymał silną pozycję na rynku dzięki strategicznym inwestycjom w innowacyjność oraz zaangażowaniu w zasady środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG).

Inicjatywy środowiskowe: zobowiązanie do technologii klimatycznych Intel był pionierem we włączaniu technologii klimatycznych do swojego modelu biznesowego w celu zmniejszenia emisji i promowania zrównoważonego rozwoju.

Główne inicjatywy obejmują:

Energia odnawialna: Intel zobowiązał się do wykorzystania 100% energii odnawialnej w swoich operacjach na całym świecie do 2030 r. Ten ambitny cel jest wspierany znacznymi inwestycjami w energię wiatrową, słoneczną i inne źródła odnawialne.

Wzmacniając swoje zasady ESG i angażując się w ciągłe doskonalenie, Intel pokazuje, jak firmy mogą rosnąć, jednocześnie ponosząc odpowiedzialność za środowisko, społeczeństwo i interesariuszy. Strategiczne skupienie się firmy na elementach ESG nie jest jedynie kwestią regulacji lub obowiązku etycznego, ale kluczowym składnikiem strategii biznesowej, napędzającym innowacyjność, wzrost i długoterminową wartość.

Środowisko-odnowa
Przejście Intela na energię odnawialną stanowi kamień węgielny jego strategii środowiskowej. Zobowiązanie firmy do pozyskiwania 100% energii odnawialnej do 2030 r. dla swoich globalnych operacji jest wspierane wieloma dużymi projektami. Na przykład Intel zainwestował w instalacje fotowoltaiczne w swoich obiektach w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i Izraelu, znacznie obniżając koszty.

Podejście Intela do osiągnięcia neutralności węglowej wykracza poza jego własne operacje.
Firma ściśle współpracuje ze swoimi dostawcami w celu zmniejszenia emisji i wywierania wpływu na cały łańcuch dostaw.
Program zrównoważonego rozwoju dostawców Intela wymaga od głównych dostawców ustanowienia opartych na nauce celów redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), aby jeszcze bardziej zwiększyć wpływ na środowisko.

Społeczność Intela

Wysiłki Intela na rzecz zaangażowania w społeczność są kompleksowe i wpływowe. Fundacja Intela, organizacja charytatywna firmy, zainwestowała miliony dolarów w programy edukacyjne mające na celu zwiększenie dostępu do edukacji STEM. Inicjatywy takie jak program Intel® AI dla młodzieży pomagają uczniom na całym świecie w rozwijaniu umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji.

Intel wspiera również społeczności lokalne poprzez programy wolontariatu i dotacje. Zachęca się pracowników do oddawania swojego czasu i wiedzy w charakterze wolontariuszy, a Intel zapewnia odpowiadające dotacje dla organizacji, w których wolontariatują pracownicy. Tworzy to silne więzi między Intelem a społecznościami, w których firma działa, promując dobroczynność i korzyści.

Zarządzanie: zapewnienie odpowiedzialności i etycznego przywództwa

Struktura zarządzania Intela została zaprojektowana w celu zapewnienia odpowiedzialności, przejrzystości i etycznego przywództwa. Rada dyrektorów, w której dominują członkowie niezależni, nadzoruje strategiczny kierunek firmy i jej standardy etyczne. Regularne oceny rady dyrektorów i zróżnicowany skład zapewnią jej skuteczność i szerokie perspektywy.

Etyczne
Kodeks postępowania Intela określa wysokie standardy etycznych praktyk biznesowych, obejmujących takie obszary jak zapobieganie korupcji, prawa człowieka i zarządzanie środowiskowe. Firma przeprowadza regularne szkolenia i audyty, aby zapewnić zgodność z tymi standardami. Zaangażowanie Intela w etyczne zachowanie jest dodatkowo wzmocnione programem ochrony sygnalistów.

Interesariusze
Intel bardzo ceni zaangażowanie interesariuszy i przejrzystość. Firma publikuje szczegółowe raporty dotyczące swoich wyników ESG, w tym sprawozdania z odpowiedzialności społecznej i roczne sprawozdania finansowe. Raporty te dostarczają interesariuszom jasnych i kompleksowych informacji na temat postępów Intela.

Ponadto Intel współpracuje z szeroką gamą interesariuszy, w tym inwestorów, klientów, pracowników i członków społeczności, aby zrozumieć ich obawy i priorytety. Taka współpraca pomaga Intel dopasować swoją strategię biznesową do oczekiwań interesariuszy, budując długoterminowe zaufanie i lojalność.

Materiały źródłowe:

Intel Corp. (2024). Sprawozdanie roczne 2023 https://www.in.
Indeks Zrównoważonego Rozwoju Dow Jonesa. (2024). DJSI Świat . https://www.spglobal.com/esg/csa/indices/djsi-ind.
Ethisphere Institute. (2024). Najbardziej etyczne firmy na świecie . https://www.ethisphere.com/worlds-most-.
CDP. (2024). Lista A 2024. https://www.cdp.net/en/companies/compani.
===========


Materiały źródłowe:

Intel. (2024). Sprawozdanie roczne 2023. https://www.in.
https://www.morganstanley.com/
https://www.goldmansachs.com/intelligence/series/goldman-sachs-research/


1.1. Ekspert ds. podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności w miejscu pracy, Koreańska Fundacja Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych

Opracowywanie i dostarczanie programów edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności dla przedsiębiorstw i organizacji
Wspieranie współpracy i wzajemnego zrozumienia między osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi, tworzenie włączającej kultury w miejscu pracy
1.2. Felietonista i dziennikarz

Dostarczanie analiz i fachowych opinii na temat różnych tematów
Dzielenie się spostrzeżeniami na temat problemów społecznych, kształtowanie dyskursu społecznego
1.3. Dyrektor naczelny czasopisma „Podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności” (dpiI1004.com)

Wysiłki na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych i podnoszenia świadomości na ich temat
Promowanie integracji społecznej, podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych
1.4. Prezes „SportPeopleTimes” (www.kowsc.org)

Dostarczanie treści związanych ze sportem i niepełnosprawnością
Prezentowanie umiejętności i potencjału osób niepełnosprawnych, zwiększanie udziału w życiu społecznym poprzez sport
1.5. Wiceprezes Koreańskiego Stowarzyszenia Edukacji w zakresie Sztucznej Inteligencji

Działalność w dziedzinie edukacji w zakresie sztucznej inteligencji, edukacja i dzielenie się informacjami na temat wykorzystania technologii AI
Zapewnianie umiejętności niezbędnych we współczesnym społeczeństwie, kreowanie społecznej wartości technologii AI
1.6. Stały członek zarządu Koreańskiego Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją i Metaverse

Prowadzenie badań i edukacji w dziedzinie metaverse i sztucznej inteligencji
Promowanie zmian społecznych dzięki technologiom przyszłości, tworzenie nowych możliwości
2. Pionier w dziedzinie edukacji łączącej AI i ESG

Choi Bong-hyuk jest autorem programów edukacyjnych łączących AI i ESG, wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i organizacji. Jego edukacja zapewnia następujące kluczowe wartości:

2.1. Zapewnianie różnorodności kadr i tworzenie włączającej kultury organizacyjnej

Promowanie zatrudniania i wykorzystania osób niepełnosprawnych dzięki edukacji w zakresie podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności i rozumienia ich umiejętności
Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na szacunku dla różnorodności i integracji, zwiększanie konkurencyjności firm
2.2. Wdrażanie zasad ESG

Prezentowanie koncepcji zarządzania ESG i praktycznych rozwiązań w celu wzmocnienia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
Budowanie modeli zarządzania opartych na zrównoważonym rozwoju, tworzenie wartości społecznych

2.3. Wykorzystanie technologii AI

Dostarczanie skutecznych programów edukacyjnych wykorzystujących technologie AI
Zwiększanie skuteczności edukacji, podnoszenie zainteresowania i zrozumienia uczestników
3. Integracja AI, ESG i podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności: nowy paradygmat zmian społecznych

Choi Bong-hyuk przedstawia nowy paradygmat zmian społecznych, integrując AI, ESG i podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności. Jego strategia integracji przyczynia się do następujących aspektów:NEWS FDN (다큐)
NEWS FDN (다큐)
NEWS FDN (다큐)
NEWS FDN (다큐)
[Kolumna ESG] Walmart, analiza "Spółki zwiększającej wartość przyszłą poprzez zarządzanie ESG" Walmart, poprzez innowacje w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, zwiększa wartość swojej firmy, poprawiając wyniki i potwierdzając potencjał wzrostu. Dążenie do zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r., podwyższanie płacy minimalnej

18 kwietnia 2024

[ESG zarządzanie kolumna] Rozwój przemysłu robotycznego ··· środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny Rozwój przemysłu robotycznego i integracja z ESG zarządzaniem jest przyspieszana dzięki analizie dużych zbiorów danych. Energooszczędne technologie robotyczne przyczyniają się do ochrony środowiska, a automatyzacja przyczynia się do bezpieczeństwa pracown

13 marca 2024

[Kolumna zarządzania ESG] Rozwój robotyki... środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny Analizując dane z wykorzystaniem dużych zbiorów danych, artykuł pokazuje, jak technologie robotyczne wpływają na realizację celów ESG. Blog omawia, w jaki sposób rozwój robotyki i integracja z zarządzaniem ESG zapewniają innowacyjne rozwiązania dla zrówn

11 kwietnia 2024

[Zarządzanie ESG] Strategia niezbędna dla firm w 2024 r. „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna” Zarządzanie ESG to niezbędna strategia dla zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej firm, skupiająca się na odpowiedzialności i praktykach firm w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Dzięki zarządzaniu ESG firmy mogą osią
장애인인식개선
장애인인식개선
[Zarządzanie ESG] Strategia niezbędna dla firm w 2024 r. „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna”
장애인인식개선
장애인인식개선

8 lutego 2024

Felietonista Choi Bong-hyuk (ekspert w dziedzinie AI, ESG i DX, specjalista ds. podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności w miejscu pracy) Wydawca Choi Bong-hyuk to pionierski lider, który łączy AI, ESG i podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności, aby prowadzić zmiany społeczne. Jest zaangażowany w różne działania, takie jak szkolenia z zakresu podnoszenia świadomości na temat niep
장애인인식개선
장애인인식개선
장애인인식개선
장애인인식개선
장애인인식개선

8 lutego 2024

Instytut Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Incheon, rekrutacja młodych firm rozpoczynających działalność zainteresowanych problemami środowiskowymi i społecznymi Instytut Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Incheon poszukuje młodych przedsiębiorców w wieku do 39 lat do udziału w programie rozwoju młodych firm ESG. Zgłoszenia można składać do 16 maja. Program obejmuje wsparcie finansowe na komercjalizację, mentor
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

25 kwietnia 2024

‘KT&G 상상스타트업캠프’ 8. edycja Global Track, globalne wyzwanie dla młodych przedsiębiorców w dziedzinie innowacji społecznych KT&G i MY Social Company zorganizowały 8. edycję Global Track programu „KT&G 상상스타트업캠프”, w ramach której wybrano 5 przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych wejściem na rynek indonezyjski i przeprowadzono 2-dniowy bootcamp. Program ten zapewnia doradztw
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

26 kwietnia 2024

Innowacje Apple w dziedzinie AI napędzają wzrost cen akcji azjatyckich dostawców Technologia AI „Apple Intelligence” zaprezentowana przez Apple podczas WWDC zapewnia rewolucyjne wrażenia użytkownika oparte na kontekście osobistym, co napędza wzrost cen akcji azjatyckich dostawców.
MTU
MTU
MTU
MTU

13 czerwca 2024

Raport NetApp dotyczący złożoności chmury w 2024 r.: Perspektywa przyszłości sztucznej inteligencji na skalę globalną - rewolucja czy zagłada? Raport NetApp dotyczący złożoności chmury analizuje różnicę między liderami AI a gorzej radzącymi sobie firmami, podkreślając, że zintegrowana infrastruktura danych jest kluczowa dla sukcesu AI. Raport podkreśla znaczenie integracji danych na podstawie pr
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

25 kwietnia 2024